آیا تک فرزند در زندگی موفق می باشد؟

آیا تک فرزند در زندگی موفق می باشد؟

  http://www.negahmedia.ir/download.php?file=http://77.36.163.91/video/83890.flv در روانشناسی کودک، به کودکان دانشمندان کوچک می گویند. یعنی رفتارهای والدین را آنها آنالیز می کنند. پدر یا مادری که به جای فرزندش تصمیم می گیرد بزرگترین اشتباه را انجام می‌دهد. وقتی آنها تصمیم می گیرند که فقط یک بچه داشته باشند و فقط به فکر این هستند که از لحاظ مادی