کد خبر : 2230
تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 ژوئن 2012 - 22:44
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای آبی ترین دریا بسته هستند
160 بازدید

آبی ترین دریا

آبی ترین دریا

سید مرتضی در حیاط كوچك خانه نشسته بود و به درخت نخل باغچه تكیه كرده بود. دیگر نای ایستادن نداشت. تمام شب بیدار مانده و قدم زده و دعا كرده بود. همسرش لحظات سخت و طولانیای را میگذراند و قابله نمیتوانست به او كمك كند. هر از چندی قابله پریشان احوال از اتاق بیرون میآمد

سید مرتضی در حیاط كوچك خانه نشسته بود و به درخت نخل باغچه تكیه كرده بود. دیگر نای ایستادن نداشت. تمام شب بیدار مانده و قدم زده و دعا كرده بود. همسرش لحظات سخت و طولانیای را میگذراند و قابله نمیتوانست به او كمك كند. هر از چندی قابله پریشان احوال از اتاق بیرون میآمد و میگفت: سید! خدا را به جدّت قسم بده! مادر و بچه هر دو در خطرند؛ سید سر به آسمان بلند میكرد و میگفت: مگر كاری غیر از دعا از دستم ساخته است…
اشك از چشمانش جاری بود و صدای نالة همسرش دل او را میآزرد. برای لحظاتی چشمانش را بست و آهسته زمزمه كرد:
ـ  خدایا… به فریادمان برس…
خستگی شب طولانی همراه با گریه و بیخوابی براو غلبه كرد و برای لحظاتی كوتاه چشمانش را برهم گذاشت و خواب او را ربود. چیزی نگذشت كه تكانی خورد و بیدار شد. دلش با بهیاد آوردن خوابی كه دیده بود غرق سرور شد. از جا برخاست كنار چاه آب رفت، دلو آبی كشید و وضو گرفت. آخرین ستاره های شب در پرتو فجر صادق رنگ میباختند و سپیده آرام آرام میآمد تا آسمان را روشن كند. سید مرتضی نماز صبحش را خواند و هنوز تعقیبات نماز را به آخر نرسانده بود كه صدای گریة نوزاد در فضای منتظر و ملتهب خانه پیچید. سید از جا كنده شد و بهطرف اتاق دوید. لحظاتی نگذشت كه قابله شادمان از اتاق بیرون آمد و رو به سید مرتضی كه بیقرار ایستاده بود گفت: سید! چشمت روشن! خدا پسری بهتو هدیه كرد. سید مرتضی به سجده بر زمین افتاد و خدا را از صمیم قلب شكر كرد…
آفتاب، خانة سید مرتضی را روشن كرده بود كه قابله به او اجازه داد كه به دیدن همسرش برود. سید پا به اتاق گذاشت. نوزاد سالم و زیبا در آغوش مادر آرام بهخواب رفته بود. فاطمه با دیدن سید لبخندی زد و سید دو زانو كنار بستر او نشست و خم شد و بردست لطیف و نرم نوزاد بوسه زد و آهسته گفت: پسر زیبایی داریم.
فاطمه نگاهی مادرانه و از سر مهر به پسرش انداخت و گفت: پسر سید مرتضی حسنی حسینی طباطبایی میخواستی زیبا نباشد؟ سید مرتضی سر بلند كرد. چشمانش پر از اشك بود. فاطمه نگران شد پرسید: پسرمان عیبی دارد؟
سید سر تكان داد وگفت: نه، خدا نكند.
ـ  پس چرا گریه میكنی؟
ـ  گریهام از سر شوق است… در لحظاتی كه تو درد میكشیدی و كاری از دست من برای تو ساخته نبود، از شدت خستگی و گریه برای لحظاتی خواب رفتم و خواب دیدم امام هشتم علیبن موسی الرضا شمع بزرگی را به شاگردشان محمدبن اسماعیل بن بزیع دادند. محمد شمع را گرفت از پله های پشت بام بالا رفت و آن را بر فراز بام اتاقی كه تو در آن بودی روشن كرد. ناگهان نور آن شمع تا آسمان بالا رفت و همه جا را روشن كرد و من… بیدار شدم…
فاطمه بغضِ گلویش را فرو خورد و بوسه ای بر دست پسرش زد و گفت: خدایا… پسر من و تو… مرتضی…
سید مرتضی دست دیگر نوزاد را نوازش كرد و گفت: سحرگاه جمعه و عید فطر باشد و زمین هم زمین كربلا باشد و خدا به من و تو پسری هدیه كند، چه میشود؟
ـ  حالا نامش را چه میگذاری؟ همان محمد مهدی؟
ـ  حرف مرد یكی است! از روز اولی كه باخبر شدم كه مادر شدهای نیت كردم اگر فرزندمان پسر شد نامش را محمد مهدی بگذاریم، تو كه موافقی؟
ـ  مگر من دلم میآید با تو مخالفت كنم. سید محمد مهدی طباطبایی… بهتر از این نمیشود.
ـ  سید جواد هم بیدار شده میروم او را بیاورم تا برادرش را ببیند. عیدی ای كه خدا به من و تو در این روز عید فطر داده است برای او هم عزیز و دوست داشتنی است.
سیدمرتضی از اتاق كه بیرون رفت سر بلند كرد. آسمان كربلا را هیچ وقت این همه آبی و زیبا ندیده بود. از وقتی از ایران به عراق آمده و در كربلا ساكن شده بود و كلاس درس علوم دینی را در كربلا برپا كرده بود، هرگز این همه احساس سرور و شادمانی نكرده بود. با خودش عهد كرد اولین جایی كه نوزادش را میبرد حرم امام حسین و ابوالفضل، علیهماالسلام، باشد و سید محمد مهدی را به عطر حرم حسینی معطر و خوشبو كند. سید مهدی با احترام پیش پای پدر و استادش سید مرتضی زانو زد. سید نگاهی پر مهر و پدرانه به سیمای روشن و زیبای او انداخت. با آنكه سن و سالی نداشت در محضر بزرگان كربلا و نجف تحصیل كرده بود و استاد پیرش وحید بهبهانی او را بسیار دوست میداشت و همواره هوش سرشار او را در آموختن علوم دینی تحسین میكرد و با همة كهولت سن، درس دادن به او را دوست میداشت و حالا  كه اینگونه مؤدب پیش پای پدر زانو زده بود حتماً حرف مهمی برای گفتن داشت. سید مرتضی سكوت توأم با احترام او را كه دید گفت: حرف بزن پسرم. مطلبی برای گفتن داری؟
سید مهدی سر بلند كرد و گفت: میدانید كه تحصیلاتم به پایان رسیده است.
ـ  بله میدانم، منظورت چیست؟
ـ  میخواهم اجازه بدهید تا از كربلا به نجف كوچ كنم و آنجا را به عنوان اقامتگاه دائمی خود برگزینم.
ـ  تو كه از استادانت وحید بهبهانی و شیخ یوسف بحرانی كه علمای عصرند، با آنكه هنوز خیلی جوانی اجازة اجتهاد گرفتهای، حالا برای كوچ به نجف از پدر اجازه میخواهی؟
سید مهدی سر به زیر انداخت و گفت: سید مرتضی طباطبایی هم به عنوان استاد به من اجازة اجتهاد داده است، امّا حالا میخواهم به عنوان پدرم بهمن اجازة كوچ به نجف را بدهد.
دل سید مرتضی از مهر پسر لرزید: به فدای تو پسر بزرگوار و عزیزم. تو وقتی در این سن و سال اجازة اجتهاد داری اجازة كوچ به نجف كه چیزی نیست. هرطور كه صلاح میدانی عمل كن. خانواده ات را هم با خودت میبری؟
ـ  اگر اجازه بدهید.
ـ  خوشبختانه فاصلة چندانی بین كربلا و نجف نیست. هروقت درس و تدریس بهمن فرصت داد به دیدارت میآیم.
ـ  وظیفة من است كه به دیدار شما بیایم. اگر هم روزها درس و تدریس بهمن مجالی نداد شبها میآیم و برمیگردم.
سید مرتضی دو دستش را بر روی دستهای سید مهدی گذاشت و آنها را گرم و پدرانه فشرد و گفت: هرجا كه باشی برایم عزیزی. تو و سید جواد نور دو چشمان من هستید.
سید دست پدر را بوسید و گفت:
و شما نه تنها پدرم كه استاد من هستید. مرا از دعای خیرتان فراموش نكنید.
سید مرتضی بلند شد. بغض گلویش را گرفت و رویش را از سید مهدی برگرداند تا چشمان پر از اشكش را نبیند و با صدای لرزان گفت: اینطور با من وداع نكن. مگر میخواهی بهسفر قندهار بروی. نجف همین چند فرسخی است و تو هم اگر دلت هوای ما را نكند، هوای حرم امام حسین را كه میكند.
سید مهدی جوابی نداد. چرا كه بغض گلویش را میفشرد. میخواست بگوید فكر میكنم سالها بگذرد و من نتوانم دوباره در كربلا زندگی كنم ولی حرفی نزد…

شیوع بیماری طاعون، آتش وحشت و اضطراب را در عراق شعله ور كرده بود و مردم شهرها یكی پس از دیگری در دام طاعون گرفتار میشدند. سال 1186 هجری بود و كمبود آب و نبودن دارو بر تعداد تلفات طاعون میافزود. كلاس درس همة علما بهخاطر شیوع طاعون تعطیل شده بود و ماندن در نجف بهصلاح نبود. كودكان سید مهدی درمعرض خطر بودند و او نمیخواست به هیچ قیمتی آنها را ازدست بدهد. دست به دامان پدر شد تا راه چارهای برایش پیدا كند…
گذشتن از كوچه پسكوچه های خاكی و طاعونزده كربلا دلهرهآور بود. بزحمت خودش را به خانة پدریاش رساند. از شدت كوبیدن در، سید مرتضی وحشت كرد و با خودش گفت: نكند خبری از نجف آوردهاند. در را كه گشود چهرة غبار گرفته و خستة سید مهدی دلش را لرزاند. پرسید:
برای بچه هایت اتفاقی افتاده؟
سید سلام كرد و نفس زنان گفت: نه پدرجان. ولی میترسم كه اتفاقی بیفتد. فكری بكنید.
مادر هراسان از اتاق بیرون آمد. چهرة سید مهدی بدون آنكه حرفی بزند نشان دهندة عمق نگرانی او از این مصیبت بود. سید مرتضی دست او را گرفت و گفت: آرام باش!
ـ  نمیتوانم پدر، نمیتوانم شاهد ازبین رفتن كودكانم باشم.
ـ  خدا نكند! چه كسی گفته قرار است آنها ازبین بروند. چه تصمیمی گرفته ای؟
سید به دیوار تكیه داد و نگاهی به آسمان غبار گرفتة كربلا انداخت وگفت: آن دفعه كه از كربلا كوچ كردم دلم به نجف خوش بود و اینكه راه نزدیك است و حوزة همة علوم و جمع مجتهدین علم آنجاست. امّا حالا نمیدانم چه كنم. چارهای جز رفتن برایم نمانده است.
ـ  قصد داری از نجف هم كوچ كنی؟ ولی كجا؟ در تمام عراق طاعون شیوع پیدا كرده و هیچ كجا در امان نیست.
ـ  میخواهم اگر اجازه بدهید به ایران بروم و در جوار علیبن موسی الرضا ساكن شوم.
ـ  بسیار عالی است. ما هم با تو میآییم. طاعون به احدی رحم نمیكند. با سید جواد دستهجمعی به مشهد كوچ میكنیم.
برق شادی در چشمان سید مهدی درخشید. بهتر از این نمیشود.
با این كارتان دیگر نگران از اینجا نمیروم.
ـ  پس برو، بار سفرت را ببند. ما هم آمادة سفر میشویم. قبل از آنكه طاعون دامن یكی از افراد خانوادة سادات طباطبایی را بگیرد باید برویم.
ـ  بله نباید یك لحظه وقت را تلف كرد. كودكان من توان مقابله با طاعون را ندارند.
سید مرتضی به دنبال سید مهدی تا جلوی در رفت و گفت: نگران نباش جدشان حامی آنهاست. طلوع آفتاب فردا همگی از كربلا  كوچ میكنیم و راهی خراسان میشویم. سفری طولانی و سخت در پیش داریم امّا هرچه باشد بهتر از دچار شدن به طاعون است.

حوزة درس میرزا مهدی شهید گسترده بود و شاگردان فراوانی از سراسر ایران در كلاس درس او بودند. امّا بین آنها جوانی تازه وارد توجهش را جلب كرده بود. میرزا شنیده بود كه او سید محمد مهدی طباطبایی است و بتازگی از عراق به ایران آمده و از سه تن از علمای كربلا و نجف، اجازة اجتهاد دارد، امّا شیفتة آموختن است. میرزا مهدی بحث سنگینی را پیش كشید و سؤالاتی از شاگردانش پرسید كه همگی در پاسخش درماندند. مجتهد جوان كربلایی در گوشهای از مجلس نشسته بود. بعد از نجات از چنگ طاعون. آرامش از دسترفته را به دست آورده بود و در جوار امام رضا، علیهالسلام، و در كنار خانوادهاش احساس امنیت خاطر میكرد و با همة علومی كه در نجف و كربلا تا درجة اجتهاد آموخته بود تشنة فراگیری بود. سكوت استاد را كه دید مهر از لب برداشت و در برابر بهت حاضرین پاسخی واضح و روشن داد، به نحوی كه استاد میرزا مهدی شهید كه خود فقیهی عارف بود در حالیكه از هوش سرشار شاگرد جوان شگفتزده شده بود نیمخیز شد و در برابر همه خطاب به سید مهدی گفت:  إنّما أنت بحرالعلوم  براستی كه تو دریای علومی…
فریاد تحسین از همه بلند شد. از اینكه استادشان جوانی از اهالی عراق را در حوزة درس خراسان به این لقب نامیده بود همه متعجب شدند و بعد از آن سید محمد مهدی طباطبایی به سید بحرالعلوم شهرت یافت.
میرزا مهدی دستی بر شانة او زد و گفت تو در انواع علوم دینی و فلسفی استادی و حقیقتاً كه لقب بحرالعلوم شایستة توست.
ـ  ببین برادر! تو بعد از هفت سال دوری از وطن آمدهای و هنوز نیامده بار سفر بسته ای؟
بحرالعلوم درحالیكه سید رضای كوچكش را درآغوش داشت او را بوسید و گفت: میدانی كه دوری از خانواده برایم سخت و دشوار است. هفت سال دوری از وطن را هم به عشق خانواده و حضور تو و پدرمان تحمل كردم. امّا چه كنم اولاً  كه سفر حج بر من واجب است و ثانیاً دلم برای زیارت خانة خدا تنگ شده است. تا شروع مناسك حج هم كه فرصت زیادی باقی نمانده. اگر فرصتی بود مدتی میماندم و بعد میرفتم.
سید جواد دستی بر شانة او زد و گفت: انگار تو هیچ جا قرار نداری.
مدتی را كربلا ماندی. بعد به نجف رفتی. از نجف هم كه به خاطر طاعون همگی به ایران كوچ كردیم و حالا كه دوباره همگی در نجف گرد آمدهایم، دلت هوای بیتالله كرده است. سید بحرالعلوم با چشمانی

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.

https://www.zorganicsinstitute.edu/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.visitlewisfarms.com/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.barescatapas.co.uk/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.indianmehfil.co.uk/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.philcoulter.com/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.cambute05drsalazar.com/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.chefsgallery.com.au/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.youth-impact.org/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.chiptunning.com.br/profile/slot-online-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.rsg.gg/profile/daftar-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.visitlewisfarms.com/profile/daftar-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.bcsda.org.au/profile/slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.weadartists.org/profile/slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.chefsgallery.com.au/profile/slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.onephisigmasigma.org/profile/slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.zorganicsinstitute.edu/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.youth-impact.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.philcoulter.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.m3creative.net/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.dogwoodarts.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.thinkrci.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.shaveparlor.net/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.ketoshow.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.cambute05drsalazar.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.osmemorialistas.com.br/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.trimurcia.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.neetsarthi.com/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1/profile

https://www.neetsarthi.com/forum/general-discussions/15-daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1-2022

https://kosminenaani.com/foorumi/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-2022/

https://jabiru.net.au/service/technical-forum/profile/daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-2022/

https://www.zorganicsinstitute.edu/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.visitlewisfarms.com/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.barescatapas.co.uk/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.indianmehfil.co.uk/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.philcoulter.com/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.cambute05drsalazar.com/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.chefsgallery.com.au/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.youth-impact.org/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.chiptunning.com.br/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.lanube.21.edu.ar/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.roboteria.com.br/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.barbaramoorefineart.com/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.camaraelisiario.sp.gov.br/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.braspen.org/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.swensoncenter.org/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.coolblueadventures.com/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.barbaramoorefineart.com/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.carbrookcentre.qld.edu.au/profile/daftar-situs-judi-slot-gacor/profile

https://www.indianmehfil.co.uk/profile/daftar-situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.raceofchampions.com/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.philcoulter.com/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.lupinewoods.co.uk/forum/general-discussions/18-kumpulan-daftar-situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya-no-1-2022-paling-gacor

https://gitare.info/community/profile/slot-gacor/

https://mijnfitnessaanpak.nl/forum/profiel/slot-gacor/

https://gestelligence.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://grailoftheserpent-forum.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://holidaycardexchange.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/?swcfpc=1

https://horizondrifters.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://humanresourcesupermarket.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

http://www.homesteadhow.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://instant-modz.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://isildo.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://journeytoshaolintemple.com/community/profile/situs-judi-slot-gacor-terbaik-dan-terpercaya/

https://www.mallareddyuniversity.ac.in/profile/slot-gacor-terbaru-2022/profile

https://www.swensoncenter.org/profile/slot-gacor-terbaru-2022/profile

https://www.napoleon200.org/profile/slot-gacor-2022/profile

https://www.mallareddyuniversity.ac.in/profile/situs-slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.swensoncenter.org/profile/slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.napoleon200.org/profile/slot-gacor-hari-ini-2022/profile

https://www.mallareddyuniversity.ac.in/profile/situs-slot-gacor-gampang-menang-2022/profile

https://www.swensoncenter.org/profile/slot-gacor-gampang-menang-2022/profile

https://www.napoleon200.org/profile/slot-gacor-gampang-menang-2022/profile

https://www.evchc.org/profile/slot-gacor-terpercaya-2022/profile

https://www.carbrookcentre.qld.edu.au/profile/slot-gacor-2022-terbaru/profile

https://www.philcoulter.com/profile/slot-gacor-2022-terbaru/profile

https://www.mallareddyuniversity.ac.in/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.napoleon200.org/profile/situs-judi-slot-terbaik-dan-terpercaya/profile

https://www.burdphysicaltherapy.com/profile/slot-gacor-2022/profile